Dobrodelni Giveaway pravilnik

1. Organizator nagradne igre
Organizator nagradne igre “dobrodelni praznični giveaway” (v nadaljevanju »nagradna igra«) je fizična oseba Sanda Vidmar (sandavidmar.com @sandavidmarjewlery), v nadaljevanju “organizator”.

 

2. Posredovanje podatkov
Nagradna igra ni na nikakršen način povezana, sponzorirana, podprta ali organizirana s strani podjetja Instagram LLC. Vsi podatki in informacije, ki jih zahtevamo za udeležbo v nagradni igri, bodo posredovani organizatorju, nikakor pa ne podjetju Instagram LLC. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator. Za vsa vprašanja v zvezi z nagradno igro se obrnite na elektronski naslov hello@sandavidmar.com.

 

3. Privolitev
S sodelovanjem v nagradni igri sprejemate vsa tukaj navedena pravila in splošne pogoje sodelovanja.

 

4. Namen nagradne igre
Namen nagradne igre je spodbuditi partnerje k obdarovanju svojih žena in s tem spodbujati k nakupom, ki prispevaju k 10% deležu za dobrodelnost.

 

5. Trajanje nagradne igre
Nagradna igra traja od dne 16. 11. 2020 od objave nagradne igre, do dne 24. 11. 2020 do 23:59 ure. Nagrajenec/ka bo objavljena naslednji dan.

 

6. Sodelovanje v nagradni igri
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je strinjanje s temi pravili in splošnimi pogoji sodelovanja. Šteje se, da se s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec strinja s temi pravili in splošnimi pogoji.
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Osebe mlajše od 18 let lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Sodelujoči lahko kadar koli do zaključka nagradne igre prekliče sodelovanje v njem na način, da pošlje zahtevek o preklicu na e-poštni naslov hello@sandavidmar.com. V tem primeru se sodelujoči izključi iz nadaljnjega sodelovanja v nagradni igri, organizator pa nemudoma zagotovi izbris njegovih osebnih podatkov.

 

7. Potek nagradne igre
V nagradni igri udeleženec sodeluje na način, da na omrežju Instagram:
– na objavi pusti svoj glas za izbrani video posnetek in zraven označi vsaj 1 osebo, za katero meni, da bi jo vsebina zanimala in
– sledi profilu @sandavidmarjewelry
Posamezen udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje večkrat, s tem da vsakič označi drugo osebo.

 

8. Izbor nagrajencev
Med tistimi sodelujočimi, ki bodo v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili, bo organizator 1 1 dnevu po zaključku nagradne igre izbrala enega zmagovalca, ki bo izžreban s pomočjo ročnega žreba. Organizator si glede na vsebino posredovanih idej pridržuje pravico, da nagrad(e) ne podeli. Organizator bo izbor zmagovalcev izvedla v prostorih organizatorja. Izbor bo dokumentiran s fotografijami in deljen na omrežju Instagram.

 

9. Nagrade
Nagrajenec/ka bo prejel set srebrnega nakita Mommy set. V zadnjem tednu decembra 2020 pa bo 10% od vsakega kosa nakita iz kolekcije Mommy Collection, prodanega preko spletne strani www.sandavidmar.com, v enkratnem znesku nakazanih dobrodelnemu skladu ZPMS, Sapramiškin sklad.

 

10. Obveščanje zmagovalcev in prevzem nagrad
Zmagovalci bodo obveščeni o izboru z objavo v komentarju pod objavo nagradne igre v roku enega dne po opravljenem izboru s pozivom, naj na elektronski naslov hello@sandavidmar.com pošljejo sporočilo s svojim naslovom, kamor jim bo organizator poslal nadaljnja navodila za prevzem nagrade. Sporočijo lahko tudi ime otroka potrebnega za gravuro na verižico, kar pa ni obvezno in je odločitev izžrebanca/ke.
Organizator bo zmagovalcem na njihov elektronski naslov hkrati z obvestilom o nagradi poslal tudi:
– vprašalnik o osebnih podatkih.
V primeru, da se posamezen zmagovalec v roku 5-ih delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade organizatorju ne bo odzval, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. Po prejemu popolnih podatkov, bo nagrada nagrajencu poslana po pošti v roku 15-ih delovnih dni. Organizator ne prevzema morebitnih stroškov, ki bi nastali s prevzemom nagrade. Navadno poštnino krije organizator. Nagrajenci izrecno dovoljujejo tudi objavo svojega uporabniškega imena na omrežju Instagram in spletni strani www.sandavidmar.com

 

11. Odgovornost
Sodelujoči sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost. Organizatorji in osebe, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izvirala iz nagrade. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih sodelujoči in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. Organizator prav tako ni odgovoren, če je strežnik nedosegljiv, razen če je to mogoče pripisati skrajno malomarnim ali namernim dejanjem, ki jih je dolžan organizator zastopati. Poleg tega organizator ni odgovoren za kakršnekoli tehnične napake in motnje, na katere nima vpliva (kot izpadi omrežja ali električne energije).
V primeru okoliščin, na katere organizatorji ne morejo vplivati (višja sila), lahko organizatorji odpovedo nagradno igro. O tem morajo obvestiti sodelujoče na ustrezen način. V takšnem primeru sodelujočim ne odgovarjajo za nastalo škodo.
Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro oziroma uporabo pravil je dokončna in velja za vse sodelujoče. Organizator si v izrednem primeru predčasne prekinitve nagradne igre iz razlogov, ki niso na njegovi strani, pridržuje pravico, da nagrade podeli med tistimi, ki so v nagradni igri sodelovali do trenutka prekinitve ali pa da nagradne igre, brez kakršnihkoli obveznosti do sodelujočih, ne dokonča.
Organizator si pridržuje pravico. da lahko spremeni pravila nagradne igre.

 

12. Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pravil nagradne igre si organizator pridržuje pravico, da izključi kršitelje iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo tudi osebe, ki bodo pri sodelovanju v nagradni igri uporabljale nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobivale koristi s pomočjo manipulacije (npr. ena fizična oseba z več profili). Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre, za kršitev pa se šteje tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami.
V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajencu naknadno odvzamejo nagrade oz. se od nagrajenca zahtevajo nazaj že izročene nagrade. V kolikor naknadno izključeni nagrajenec ne razpolaga več z izročeno nagrado, si organizator pridržuje pravico od njega zahtevati denarni znesek v višini vrednosti prejete nagrade.

 

13. Varovanje osebnih podatkov
Sodelujoči v nagradni igri organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da zbira in obdeluje njegove osebne podatke za namene:
izvedbe nagradne igre skladno s temi splošnimi pogoji;
obveščanja nagrajenca v skladu s temi pogoji;
objave nagrajenca skladno s temi splošnimi pogoji;
podelitev nagrade.
Upravljavec bo pridobljene podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Upravljavec pridobljenih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam. Sodelujoči ima pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

 

14. Reševanje sporov
Za spore, nastale v zvezi s to nagradno igro, ki jih ne bo mogoče sporazumno rešiti, bo pristojno sodišče v Ljubljani.

 

15. Objava pravil
Ta pravila in splošni pogoji sodelovanja so objavljeni na www.sandavidmar.com.

 

Kraj in datum objave pravil nagradne igre: Ljubljana, 16.11.2020